Adatvédelmi szabályzat

Nyilvános Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy az Ön adatait hogyan kezeljük az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint az osztrák adatvédelmi törvény (DPA) és az osztrák távközlési törvény (TKG 2021) követelményeinek megfelelően.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Lilla Eva Toth-Tatai

Székhely: 1220, Wien, Schiffmühlenstrasse 74/13.
Adószám: 12 836/9311
UID: ATU77474056
Weblap: www.kakaonagykovet.hu

Kapcsolattartás: Tóth-Tatai Lilla Éva ügyvezető
Cím: 1220, Schiffmühlenstrasse 74/13. Bécs, Ausztria
Telefon: +36 30 3767487
E-mail: lilla.kakaonagykovet@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: NINCS
Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) megfelelő mérlegelésének eleget téve az adatkezelő úgy határozott, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem szükséges.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre). Lilla Eva Toth-Tatai adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A www.kakaonagykovet.hu weblap üzemeltetője Lilla Eva Toth-Tatai.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

– az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait
– az adatkezelési célok felsorolását;
– azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
– mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
– hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Szabályozás célja
A Szabályozás célja (a továbbiakban Szabályzat), hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogyan valósul meg Lilla Eva Toth-Tatai működése során a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárás. Lilla Eva Toth-Tatai kiemelt jelentőségűnek tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a Felhasználók számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról.

Érintett: Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.
Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1. Adatgyűjtés, Adatrögzítés

1.1 Online felületünkön történt vásárlását követően megrendelési adatait tároljuk. Ezek az adatok a következők:

• az Ön teljes neve
• E-mail címe
• Adószáma – opcionális
• Telefonszáma
• Szállítási cím
• Számlázási cím

1.2 Webáruházunkban lehetőség van a megrendelt termékek továbbküldésére Ajándékozott felé. Ebben az esetben a következő adatokat kérjük el és rögzítjük. Ajándékozott/Harmadik fél adatai:
• Ajándékozott neve
• Telefonszáma – opcionális
• E-mail címe – opcionális
• Szállítási cím

Kijelentjük, hogy csak olyan adatokat rögzítünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére elküldjük a terméket, illetőleg amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

1.3 Itt hívjuk fel a figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha Ön e-mail címünkön keresztül kér ajánlatot, a következő eljárást alkalmazzuk:

• a levélben megadott adatokat külön nyilvántartásban (excel) is tároljuk Szabályzatunk 3.1.1 pontban megfogalmazott jogalap alapján. Különleges adatot nem kezelünk.

2. Adatkezelési céljaink

Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

(a) üzletmenet folytonosság
(b) folyamatos szolgáltatásnyújtás
(c) az áruházunkban történő vásárlás,
(d) számla kiállítása,
(e) a vásárlók nyilvántartása,
(f) egymástól való megkülönböztetése,
(g) a megrendelések teljesítése,
(h) a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
(i) vásárlói kapcsolattartás,

3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

3.1 Az Ön személyes adatainak használatát Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi jogalapokra hivatkozva határozza meg:

3.1.1 EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Ön Megrendelését – szerződéskötésből származó kötelezettséget – teljesíteni tudjuk
b) A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak Lilla Eva Toth-Tatai e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Lilla Eva Toth-Tatai, (1220 Wien, Schiffmühlenstrasse 74/13., Ausztria, adószám: 12 836/9311, telefon: +36 30 3767487; e-mail: lilla.kakaonagykovet@gmail.com), mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az ÁSZF-ben meghatározott feltételek alapján.

3.1.2 EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
a) a Belépési Fiókban (regisztráció) megadott adatok az Ön hozzájárulásával kerülnek rögzítésre.
b) A regisztráció minden esetben önkéntesen történik,
c) A hozzájárulás célja: üzletmenet folytonosság, folyamatos szolgáltatásnyújtás, a kényelmesebb vásárlási feltételek biztosítása.
d) Hozzájárulását/Belépési Fiókját a megrendelést követően bármikor visszavonhatja, törölheti jelen Szabályzat 8. pontban leírt módon.
e) Amennyiben Ön a megrendelését harmadik fél – Ajándékozott – részére kívánja küldeni, ebben az esetben az érintett fél adatainak kezelésére külön hozzájárulást kell adnia. Csak ebben az esetben tudunk megfelelni a GDPR követelményeinek. Az Ajándékozott személyes adatait rendszerünk tárolja.

4. Az adatkezelés
Lilla Eva Toth-Tatai az adatkezelésről a jelen adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.

Technikai adatok
Lilla Eva Toth-Tatai a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Lilla Eva Toth-Tatai az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 4.1 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról
• Adatkezelő: Lilla Eva Toth-Tatai (elérhetőségek fenn)
• Adatkezelő képviselője: Tóth-Tatai Lilla Éva, osztrák egyéni vállalkozó
• Adatkezelés jogalapja: a) szerződés teljesítés b) érintett hozzájárulása
• Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.
• Adatfeldolgozók: az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, akik az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

4.2 Lilla Eva Toth-Tatai adatfeldolgozói:

– Tárhely szolgáltató: 3in1 Hosting Bt. – Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/a – Adószám: 22206118-2-13 – Közösségi adószám: HU22206118
Hozzáférhetőség: jelen Szabályzat 3.1.a) és 3.1.b) pontja alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján (Hozzáférhetőség: az adatkezelő által kezelt teljes adatbázishoz)
Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

4.3 Személyes adatok tárolása
Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának tárolási helye: 1220, Wien, Schiffmühlenstrasse 74/13, Ausztria.
Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges. A hozzájárulással tárolt személyes adatok időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

5. Személyes adat továbbítása

5.1 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
(a) szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: szerződött partnereink, fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;

Szerződött partnereink:
Lapos Csokoládé Kft., Cím: 9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka u.1., adószám: 23183924208, cégjegyzékszám: 08 09 021444, telefon: +36 30 4321 251, email: info@chococard.hu

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

6. Személyes adatok törlése

Az adatok törlését, megsemmisítését az ADATTÖRLÉSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT alapján hajtjuk végre. Az említett Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. A Szabályzat módosítására és felülvizsgálatára a jogszabályi változások függvényében, de legalább két évente kerül sor.

7. Cookie-k (sütik)

7.1 A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapunkat. A sütiket azért használjuk, hogy testre szabhassuk a jövőben az Ön számára weboldalainkat és alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.

7.2 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

8. Az Ön jogai

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

8.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:
(a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
(d) az adat kezelésének korlátozása;
(e) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
(f) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
(g) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

8.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).

9. Információbiztonság

9.1 Lilla Eva Toth-Tatai elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

9.2 A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

9.3 Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

9.4 Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg!

9.5 Weblapunk, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

10. Jogorvoslati tájékoztatás Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

11. Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépése: 2021. 10. 06.
Az Adatvédelmi szabályzat utoljára frissült: 2023. 01. 20.